nauczanie indywidualne papierologia

 

Edukacja domowa jest często mylnie utożsamiana z nauczaniem indywidualnym w domu. Kwestie te dodatkowo komplikują oferty nauczania indywidualnego w domu, kierowane do rodziców/opiekunów prawych dzieci w edukacji domowej. W praktyce edukacja domowa oraz nauczanie indywidualne w domu to dwie odrębne formy realizacji obowiązku edukacyjnego, których organizacja znacząco się od siebie różni.

Edukacja domowa to forma nauczania dziecka poza szkołą, w ramach której odpowiedzialność za realizację obowiązku szkolnego przejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka. W związku z powyższym szkoła, do której zostało zapisane dziecko nie jest w żaden sposób zobowiązana do organizacji nauki takiego ucznia.

Nauczanie indywidualne w domu to forma nauczania realizowanego przez placówkę, do której zapisane jest dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Organizacja nauczania indywidualnego

O ile w przypadku edukacji domowej podstawą rozpoczęcia pracy z dzieckiem jest uzyskanie zgody dyrektora placówki (ta wydawana jest na wiosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka), o tyle w przypadku nauczania indywidualnego postawą jest złożenie orzeczenia. Orzeczenie, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dostarczenie takiego orzeczenia do szkoły zobowiązuje dyrekcję placówki do organizacji zajęć. Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż samo zaświadczenie lekarskie nie jest dokumentem zobowiązującym dyrekcję szkoły do podjęcia jakichkolwiek działań w zakresie organizacji nauczania indywidualnego. Takowe dyrekcja może podjąć dopiero po uzyskaniu orzeczenia z poradni.

Jak to wygląda w praktyce?

W sytuacji, w której uczeń uległ poważnemu wpadkowi lub ciężko zachorował, w związku z czym nie może uczęszczać do szkoły przez dłuższy okres czasu, lekarz wydaje zwolnienie. Zwolnienie lekarskie stanowi dla szkoły usprawiedliwienie nieobecności ucznia, ale nie jest dokumentem wiążącym, który umożliwiałby organizację nauczania indywidualnego, w ramach którego nauczyciele realizowaliby program nauczania z uczniem w domu. Rodzice ucznia, który ze względu na wypadek lub chorobę długotrwale nie może uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych realizowanych w placówce muszą się zgłosić do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia na podstawie wniosku rodziców i zwolnienia lekarskiego podejmuje decyzję o wydaniu orzeczenia. Orzeczenie stanowi podstawę do organizacji nauczania indywidualnego. Zapraszamy do zapoznania się z informacji o nauczaniu domowym dla licealistów!