Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą i systemem oceniania. Zgodnie z ogólnie przyjętą koncepcją szkoła domowa może być realizowana w dowolnym czasie i miejscu, przy czym jej celem jest dopasowanie metod kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia oraz realizacja określonego programu nauczania (tzw. podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym). Należy bowiem pamiętać o tym, że uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych i na tej też podstawie uzyskuje promocję do następnej klasy.

Edukacja domowa i jej zalety

W ostatnim czasie edukacja domowa zyskała na popularności, a grono uczniów i rodziców zainteresowanych rozpoczęciem nauki w ramach szkoły domowej stale rośnie. Przemawiają za tym liczne zalety, jakimi charakteryzuje się domowa edukacja. Wśród najważniejszych możemy wskazać:

  • realny wpływ rodzica/opiekuna ma rozwój i kształcenie dziecka,
  • personalizację nauki adekwatnie do potrzeb dziecka,
  • możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie (tzw. asynchroniczność uczenia),
  • brak ocen i sprawdzianów,
  • więcej czasu na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka,
  • dostęp do nowoczesnych i efektywnych metod kształcenia,
  • pogłębienie relacji z dzieckiem,
  • pozytywne nastawienie dziecka do edukacji poznawania świata.

Homeschooling w Polsce

Obecnie z edukacji domowej w Polsce korzysta 15 tys. dzieci, które uczą się i zdają egzaminy kwalifikacyjne zgodnie z art. 37 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W myśl obowiązujących przepisów od 1 września 2017 roku edukacja domowa w Polsce jest dostępna dla każdego dziecka, a nie jak było to wcześniej wyłącznie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zezwolenie na rozpoczęcie edukacji domowej może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w jego trakcie. Wydaje je na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte.

Edukacja domowa w Polsce a aspekt formalny

Zgodę na homeschooling w Polsce wydaje dyrektor w drodze decyzji na wiosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Przy czym ustawa Prawo oświatowe wyraźnie wskazuje, jakie dokumenty powinny zostać dołączone do wniosku o objęcie dziecka edukacją domową. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 2 ustawy do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  2. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.