https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BAUD34

 

Interpelacja nr 30556

do ministra nauki i szkolnictwa wyższego

w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich

Zgłaszający: Kornel Morawiecki

Data wpływu: 27-03-2019

Szanowna Pani Minister!

W 2016 roku zlikwidowano nowatorskie placówki oświatowe Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich z główną siedzibą w Warszawie. Szkoły te wyróżniało nowoczesne holistyczne podejście do nauczania, w którym to cała rodzina stawała się centrum oddziaływań pedagogicznych. Placówki Pawła i Marzeny Zakrzewskich stworzyły i w praktyce realizowały spersonalizowany system nauczania, oparty o zaawansowaną technologię teleinformatyczną, innowacyjną, zaimplementowaną w dydaktyce, autorskie programy przedmiotowe, boxy edukacyjne czy międzynarodowe „wioski edukacyjne”. Paweł i Marzena Zakrzewscy prowadzili ponadto szereg pionierskich badań naukowych zogniskowanych wokół szeroko pojętego zjawiska edukacji domowej, które to przyczyniały się do lepszego zrozumienia i poznania edukacji poza instytucjonalnymi formami kształcenia, w tym edukacji spersonalizowanej i demokratycznej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ministerstwu znany jest fakt działań dyskryminacyjnych wymierzonych w prowadzone przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich badania nad edukacją spersonalizowaną i demokratyczną?

2. Czy ministerstwo w swojej reformie szkolnictwa wyższego uwzględniło możliwość dostępu do uczelni wyższych w Polsce dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą?

3. Czy studenci niepełnosprawni korzystający na poziomie liceów z platform e-learningowych mają na uczelniach wyższych w Polsce również zapewnioną możliwość kontynuacji nauczania na odległość?