edukacja domowa - liceum

Zgodnie z obowiązującymi przepisami edukacja domowa może zastępować przedszkole, szkołę podstawową oraz liceum. Co ważne, z wnioskiem o rozpoczęcie edukacji domowej rodzic/opiekun prawny dziecka może wystąpić na każdym etapie realizacji obowiązku szkolnego. W praktyce oznacza to, że dziecko może rozpocząć nauczanie domowe na etapie rozpoczynania liceum lub w trakcie edukacji ponadpodstawowej (np. po zakończeniu pierwszego roku nauczania w szkole stacjonarnej).

 Analogicznie, uczeń w edukacji domowej który po zakończonym roku szkolnym zdał egzamin kwalifikacyjny może rozpocząć następny rok szkolny w placówce stacjonarnej, do której jest zapisany.

Jak przebiega nauczanie licealisty w domu?

Nauczanie domowe w Polsce na etapie liceum wymaga odpowiedzialnego podejścia tak ze strony rodzica/opiekuna prawnego, jak i samego ucznia. Możliwość elastycznego zarządzania czasem i uczenia się w najbardziej dogodnych porach dla nastolatka to z pewnością duży plus realizacji programu nauczania w domu. Wielu uczniów ceni sobie również możliwość większego skupienia na przedmiotach maturalnych, które są dla nich ważne ze względu na wybrany kierunek studiów. Równocześnie edukacja domowa wymaga samodyscypliny i konsekwentnej realizacji zdań – niektórzy licealiści mają z tym problem. Wówczas motywacją ucznia musi się zająć rodzic/opiekun prawny. Zapraszamy do zapoznania się z kosztami edukacji domowej!

Nauczanie domowe – liceum: Dlaczego?

Decyzja o rozpoczęciu edukacji domowej jest motywowana wieloma czynnikami. Rodzice i uczniowie wskazują na:

  • oszczędność czasu – dziecko nie musi dojeżdżać do placówki, co w przypadku uczniów mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich wiąże się z możliwością poświęcenia dodatkowych kilku godzin dziennie na naukę, zdobywanie doświadczeń i nowych umiejętności praktycznych,
  • możliwość koncentracji na wybranych zagadnieniach nauczania – uczniowie rozpoczynający liceum bardzo często mają sprecyzowany plan na przyszłość i z tego powodu chcą się skoncentrować na wybranych przedmiotach, tymczasem standardowy program nauczania zmusza ich do poświęcania czasu i energii na naukę przedmiotów, które z perspektywy ich przyszłej kariery zawodowej są mniej ważne lub w ogóle nieistotne,
  • możliwość zdobywania wiedzy w różnych środowiskach – licealiści w edukacji domowej mogą zdobywać wiedzę nie tylko w domu, ale również w ośrodkach kultury, teatrach czy muzeach. Ciekawą alternatywą są również szkoły demokratyczne, które zrzeszają uczniów korzystających z domowego nauczania oraz kluby lub stowarzyszenia rodziców współpracujących z sobą w procesie realizacji nauczania domowego.

Edukacja domowa licealisty: Jak uzyskać zgodę na naukę w domu?

Niezależnie od tego, czy uczeń dopiero rozpoczyna edukację ponadpodstawową czy ma już za sobą rok szkolny w placówce stacjonarnej procedura uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie nauczania domowego jest taka sama. Rozpoczęcie edukacji domowej wymaga uzyskania zgody dyrektora placówki. W tym celu rodzic/opiekun prawny musi złożyć wniosek. Jako że obowiązujące przepisy nie przewidują ujednoliconego szablonu wniosku. Przed jego złożeniem warto sprawdzić, czy wybrana przez nas szkoła dysponuje wzorem takiego wniosku. Do wniosku niezbędne jest dołączenie:

  • oświadczenia, w którym rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia,
  • zobowiązania, w którym rodzic zobowiązuje się, że dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
Dowiedz się więcej o nauczaniu domowym przez rodziców!