edukacja domowa przedszkole

 

W Polsce dzieci od 6. roku życia są objęte obowiązkiem przedszkolnym, w ramach którego realizuje się program przygotowania szkolnego. W praktyce, edukację w przedszkolu większość dzieci rozpoczyna wraz z ukończeniem 3. roku życia. Wynika to przede wszystkim ze wsparcia opiekuńczego, jakie przedszkola i punkty przedszkolne oferują pracującym rodzicom. A jak w polskich realiach kształtuje się edukacja domowa przedszkolaka? Jakie warunki musi spełnić rodzic, który chce uczyć dziecko w domu?

Przedszkolak w domu: Program przygotowania szkolnego w nauczaniu domowym

Obowiązek przedszkolny dziecko może realizować w placówce publicznej lub niepublicznej. Od 2017 roku istnieje również możliwość realizacji tego obowiązku w ramach edukacji domowej bez wymaganej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniającej zdolność i gotowość dziecka do nauki w domu). Jakie warunki musi spełnić rodzić, aby zgodnie z prawem realizować obowiązek przedszkolny w domu?

Warunkiem koniecznym jest uzyskanie zgody dyrektora placówki, do której dziecko zostało przyjęte. Dyrektor przedszkola wydaje zgodę na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Do wniosku o wydanie zgody na realizację edukacji w warunkach domowych rodzic jest zobowiązany dołączyć:

  • oświadczenie, w którym zobowiązuje się do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązani, w którym zobowiązuje się, że dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Odpowiednikiem egzaminu kwalifikacyjnego w edukacji przedszkolnej jest uzyskanie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, która określi gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Opinia ta jest niezbędna, niezależnie od tego, czy rodzic/opiekun planuje kontynuować naukę w warunkach domowych, czy zapisanie dziecka do szkoły stacjonarnej.

Edukacja domowa: Zalety i wady przedszkola w domu

Podstawową wadą edukacji domowej przedszkolaka jest konieczność zapewnienia dziecku opieki. Z tego też powodu, ta forma edukacji jest wybierana przede wszystkim przez rodziny, w których jeden z rodziców nie pracuje lub pracuje na warunkach umożliwiających sprawowanie dziennej opieki nad dzieckiem. W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, że realizacja obowiązku przedszkolnego w edukacji domowej nie jest jednoznaczna z obowiązkiem edukacji dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego. Ten obowiązek rodzic/opiekun może scedować m.in. na prywatnego nauczyciela, który będzie jednocześnie sprawował dzienną opiekę nad dzieckiem.

Wśród licznych zalet edukacji domowej na uwagę zasługuje przede wszystkim duża dowolność w zakresie czasu, miejsca i formy uczenia dziecka. Realizujący podstawę programową rodzić może wybrać to, kiedy i gdzie oraz w jakich warunkach otoczenia dziecko będzie zdobywało konkretną wiedzę. Nauce mogą więc towarzyszyć wycieczki tematyczne, eksperymenty, pomoce multimedialne. Wszystko to sprzyja zapamiętywaniu i zwiększa motywację dziecka do nauki. Zapraszamy również do zapoznania się z edukacją domową dla liceum!