Szkoły przyjazne edukacji domowej (tzw. szkoły „parasolowe”) to placówki, które bardzo dobrze znają specyfikę nauczania dzieci poza szkołą i ją akceptują. Ich akceptacja znajduje wyraz w formie współpracy placówki z rodzicami/opiekunami prawnymi, jak i samym dziećmi.

Szkoły przyjazne edukacji domowej

Czego możemy się spodziewać po szkole przyjaznej edukacji domowej?

Placówki uznawane za przyjazne edukacji domowej (ED) są bardzo dobrze zaznajomione z obowiązującymi procedurami i najczęściej dysponują gotowymi szablonami wniosku, który rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany złożyć w celu uzyskania zgody na realizację edukacji domowej. Obowiązujące przepisy prawa nie wprowadziły ujednoliconego szablonu wniosku, co może powodować różnice we wnioskach honorowanych przez poszczególne placówki. W praktyce może się zdarzyć, iż w dwóch różnych szkołach rodzic/opiekun zostanie poproszony o złożenie dwóch różnych wniosków. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, warto zapytać o wzór wniosku w sekretariacie wybranej szkoły.

 

Czego jeszcze możemy się spodziewać po szkole parasolowej? Przede wszystkim przyjaznego podejścia do uczniów w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. W sytuacji, w której placówka nie sprzyja ED egzaminy roczne są przeprowadzane w warunkach stresujących, w efekcie czego dzieci uzyskują niższe oceny niż wskazywałaby na to ich wiedza i rzeczywiste umiejętności. W placówkach sprzyjających edukacji domowej egzaminy są przeprowadzane w miłej, niestresującej atmosferze. Nie oznacza to oczywiście zawyżania ocen.

Współpraca ze szkołą na co dzień

Wielu rodziców nie wyobraża sobie realizacji edukacji domowej bez aktywnego wsparcia nauczycieli i dyrekcji szkoły. Na takie wsparcie możemy liczyć w szkole przyjaznej ED. Jest ono realizowane m.in. przez:

  • zapewnienie dostępu do pomocy naukowych (ta forma wsparcia rodzica/opiekuna prawnego pozwala na znaczne ograniczenie kosztów nauki w domu, przy jednoczesnym zapewnieniu dziecku możliwości korzystania z wszystkich niezbędnych pomocy i materiałów),
  • organizację dodatkowych zajęć dla dzieci edukowanych domowo (niektóre szkoły organizują specjalne warsztaty lub festiwale wiedzy, które stanowią doskonałą okazję do nawiązania kontaktu z innymi dziećmi uczącymi się w domu i jednocześnie motywują dzieci do dalszej nauki),
  • stypendia dla uczniów.

Gdzie szukać szkoły przyjaznej edukacji domowej?

Dawniej dzieci w edukacji domowej musiały być zapisane do placówki działającej na terenie województwa, w którym zamieszkiwały. Obecnie, wraz z nowelizacją Prawa Oświatowego obowiązek ten został uchylony. W praktyce oznacza to, że dziecko mieszkające w Gdańsku może zostać zapisane do szkoły w Zakopanem i odwrotnie. To daje rodzicom możliwość wyboru placówki ze względu na jej przyjazny charakter. Zanim jednak zdecydujemy się na zapisanie dziecka do szkoły na drugim końcu kraju, warto poszukać placówki przyjaznej ED w najbliższej okolicy. To nie tylko rozwiąże ewentualny problem dojazdu na egzaminy kwalifikacyjne – standardowo są one organizowane w trybie stacjonarnym w siedzibie szkoły patronackiej – ale pozwoli w pełni korzystać z oferowanego przez dyrekcję i nauczycieli wsparcia. Zapoznaj się z artykułem co trzeba mieć aby co trzeba zrobić aby mieć nauczanie indywidualne w domu!