Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo Oświatowe – uczniowie pozostający w edukacji domowej są zobowiązani do przystępowania do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się raz w roku i stanowią podstawę promocji do kolejnej klasy. Jak to wygląda w praktyce?

Edukacja domowa a testy

Jedną z zalet edukacji domowej jest brak testów i systemu oceniania. Dziecko uczy się w swoim tempie, bez stresu towarzyszącego egzaminom. Model ten w dużej mierze przypomina model nauczania realizowany na uczelniach wyższych. Wielu rodziców prowadzących nauczanie indywidualne jest jednak zdania, że jakaś forma sprawdzania wiedzy dziecka jest konieczna, zwłaszcza, że uczeń przed zakończeniem roku szkolnego jest zobowiązany do przystąpienia do klasyfikacji rocznej. Klasyfikacja roczna to nic innego jak egzaminy i testy, których celem jest weryfikacja poziomu opanowania przez ucznia podstawy programowej, którą edukacja domowa ma obowiązek realizować.

Zasady klasyfikacji rocznej mogą się nieznacznie różnić w zależności od placówki patronackiej, jednak w dużej mierze bazują one na tym samym modelu, który z resztą jest częściowo narzucony przez Prawo Oświatowe. To, co szkoły ustalają indywidualnie, to przede wszystkim termin i sposób przekazania zagadnień do egzaminu, a także możliwość konsultacji przed egzaminem z nauczycielem danego przedmiotu.

Jak przebiegają egzaminy, kiedy realizowana jest edukacja domowa?

Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Edukacja domowa zwalnia uczniów z klasyfikacji śródrocznej. Terminarz egzaminów jest ustalany z dużym wyprzedzeniem, w większości placówek rodzice znają daty egzaminów klasyfikacyjnych już we wrześniu lub na początku października. W tym samym czasie uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu. Zagadnienia muszą być zgodne z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów.

Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w szkole i nie obejmują zajęć edukacyjnych, takich jak technika, plastyka, muzyka czy wychowanie fizyczne. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny z zachowania. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje promocją do następnej klasy.