Dzieci od 6. roku życia są objęte obowiązkiem przedszkolnym, w ramach którego realizuje się program przygotowania szkolnego. Jednocześnie każde dziecko między 7. a 18. rokiem życia jest objęte obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny dziecko może realizować w placówce publicznej lub niepublicznej, a od 2017 roku także w ramach edukacji domowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami edukacja domowa może może stanowić formę realizacji obowiązku szkolnego na każdym jego etapie. Co ważne, uczeń w edukacji domowej po zakończonym roku szkolnym i zdanym egzaminie kwalifikacyjnym może rozpocząć następny rok szkolny w placówce stacjonarnej, do której jest zapisany.

Jak zacząć edukację domową?

Przed wejściem w życie nowelizacji, a zarazem liberalizacji przepisów dotyczących edukacji domowej rodzice planujący tzw. homeschooling byli zobligowani do uprzedniego uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniającej zdolność i gotowość dziecka do nauki w domu. Od 1 lipca 2021 roku obowiązek ten został zniesiony, w związku z czym edukacja domowa od września 2021 roku będzie mogła być realizowana bez opinii poradni. Tak czy inaczej, aby rozpocząć edukację domową należy uzyskać zgodę dyrektora placówki oświatowej w tym zakresie. Zgoda jest udzielana w formie decyzji. Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie edukacji jest bezpłatne, a dyrektor, do którego złożono wniosek wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożono wszystkie dokumenty. A co w przypadku dzieci, które wcześniej realizowały obowiązek szkolny w placówce stacjonarnej. Czy mogą przejść na edukację domową? Jak wygląda procedura?

Jak przejść na edukację domową?

Rodzice dzieci, które w poprzednich latach uczęszczały do szkoły stacjonarnej często zastanawiają się, czy po zakończeniu roku szkolnego ich dziecko będzie mogło rozpocząć naukę w domu. Jest to możliwe, a procedura przejścia na edukację domową jest znacznie mniej skomplikowana niż mogłoby się wydawać.

Niezależnie od tego, na jakim etapie edukacji rodzic/opiekun prawny wnioskuje o rozpoczęcie edukacji domowej procedura jest taka sama. Wydanie decyzji przez dyrektora wymaga złożenia wniosku. Obowiązujące przepisy nie przewidują ujednoliconego szablonu takowego, w związku z powyższym przed złożeniem wniosku warto zapytać w palcówce, czy dysponuje ona wzorem. Do wniosku niezbędne jest dołączenie następujących dokumentów:

  • oświadczenia, w którym rodzic zobowiązuje się do zapewnienia dziecku warunków,  w którym napiszesz, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia (oświadczenie należy sporządzić samodzielnie),
  • zobowiązania, w którym rodzic zobowiązuje się, że dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (oświadczenie należy sporządzić samodzielnie).

Niezależnie od tego, na jakim etapie zdecydujemy się na rozpoczęcie edukacji domowej niezbędne jest uzyskanie zgody na jej realizację wydanej przez dyrektora placówki, do której dziecko zostało zapisane. Zgodnie z nowelizacją Prawa Oświatowego uchylony został obowiązek zapisu dziecka do placówki działającej na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Należy przy tym pamiętać, że egzaminy kwalifikacyjne w szkołach patronackich są realizowane w trybie stacjonarnym, co wiąże się z koniecznością dojazdu do placówki zgodnie z ustalonym wcześniej terminarzem.