https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BJLBYF

 

Interpelacja nr 249

do ministra nauki i szkolnictwa wyższego

w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej

Zgłaszający: Lech Kołakowski, Iwona Arent, Mieczysław Baszko, Jerzy Bielecki, Zbigniew Chmielowiec, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Andrzej Kryj, Ewa Malik, Jerzy Małecki, Anna Milczanowska, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Sak, Ewa Szymańska, Tadeusz Woźniak, Wojciech Zubowski

Data wpływu: 02-12-2019

Łomża, dnia 27.11.2019 r.

W przedmiotowej sprawie były składane interpelacje poselskie przez posłów kadencji poprzednich, w tym:

• interpelacje kierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie rozwoju edukacji spersonalizowanej domowej (2790), w kwestiach likwidacji placówek edukacyjnych (33749), wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej (33910), dyskryminacji edukacji domowej (31157), stanu edukacji w Polsce (33528), działań podejmowanych przez organy w stosunku do sieci szkół Salomon (3473), działań dyskryminacyjnych podejmowanych w stosunku szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich (31126), w sprawie działań kontrolnych podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd m.st. Warszawy – 27976). Powyższe interpelacje były sygnowane przez: Kornela Morawieckiego (29790), Lecha Kołakowskiego, Iwonę Arent, Zbigniewa Chmielowca, Sylwestra Chruszcza, Elżbietę Dudę, Marcina Duszka, Andrzeja Gawrona, Jerzego Gosiewskiego, Zbigniewa Gryglasa, Grzegorza Janika, Wojciecha Kossakowskiego, Krzysztofa Maciejewskiego, Ewę Malik, Jerzego Małeckiego, Andrzeja Melaka, Annę Milczanowską, Annę Elżbietę Sobecką, Krzysztofa Szulowskiego, Ewę Szymańską, Piotra Uścińskiego, Jana Warzechę (33749), Iwonę Arent, Ryszarda Bartosika, Jerzego Bieleckiego, Zbigniewa Wojciecha Kossakowskiego, Krzysztofa Maciejewskiego, Kazimierza Matusznego, Mieczysława Miazgi, Jana Mosińskiego, Piotra Pyzika, Annę Elżbietę Sobecką, Tadeusza Woźniaka (33910), Killiona Munyamę, Bożenę Hanczycę (31157), Pawła Bejdę (33473), Tomasza Kostusia (27976), Lecha Kołakowskiego (31081);

• interpelacje kierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawach: działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę małż. Zakrzewskich (30556), (31402), w sprawie badań w obszarze edukacji domowej (32205), w sprawie dyskryminacji wymierzonej w pracę naukową i nowatorskie badania dotyczące edukacji domowej, realizowane przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich (9010). Powyższe interpelacje sygnowali: Kornel Morawiecki (30556), Killion Munyama, Tomasz Kostuś (31402), Paweł Pudłowski (32205), Lech Kołakowski (9010);

• interpelacje do ministra finansów składali: Lech Kołakowski, Kornel Morawiecki, Robert Kołakowski, Wojciech Kossakowski, Piotr Kaleta w kwestii działań podejmowanych przez podległy mu Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie (30556), jak również w sprawie dyskryminacji o charakterze finansowym i fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej (33765), której sygnatariuszami byli: Killion Munyama, Krystyna Skibińska, Marek Sowa, Mirosław Suchoń, Anna Wasilewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Elżbieta Gelert, Marek Hok, Paweł Kobyliński, Magdalena Kochan, Arkadiusz Myrcha, Mirosława Nykiel, Katarzyna Osos, Bożena Hanczyca, Paweł Pudłowski;

• interpelacje do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich (32657), sygnowane przez Kornela Morawieckiego i Lecha Kołakowskiego;

• interpelacje do ministra spraw zagranicznych dotyczące dyskryminowania międzynarodowych i kulturotwórczych inicjatyw podejmowanych przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich (32800), sygnowane przez Killiona Munyamę, Elżbietę Stępień, Rajmunda Millera.

Zważywszy, że problem dyskryminacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przez organy państwa to kwestia istotna nie tylko dla konkretnych jednostek, ale też dla całego systemu zarządzania państwem, proszę o pilną odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w związku z przesłanymi wcześniejszymi interpelacjami zostały podjęte konkretne działania zmierzające do zatrzymania praktyk dyskryminacyjnych, skierowanych w stosunku do Pawła i Marzeny Zakrzewskich?
  2. Czy podjęto działania – i jeżeli tak, to jakie – w celu zniwelowania negatywnych skutków praktyk dyskryminacyjnych skierowanych w stosunku do Pawła i Marzeny Zakrzewskich?
  3. Czy wdrożono jakiekolwiek działania systemowe mające na celu uniemożliwienie powstawania w przyszłości zjawisk patologicznych w postaci dyskryminowania obywateli Polski przez organy państwowe?
  4. Czy minister finansów przeprowadził postępowanie sprawdzające w sprawie Pawła i Marzeny Zakrzewskich w związku z dyskryminacyjnymi działaniami Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie? Jeżeli tak – to na jakim etapie jest postępowanie mające na celu odwrócenie skutków działania UKS w Lublinie? Jeżeli nie – to kiedy takie działania zostaną podjęte?
  5. Czy minister nauki i szkolnictwa wyższego zlecił kontrolę prawidłowości postępowań habilitacyjnych na Papieskim Wydziale Teologicznym z siedzibą we Wrocławiu? Jeżeli tak – to jakie były wyniki tej kontroli? Jeżeli nie – dlaczego nie została ona przeprowadzona, mimo że istniała taka konieczność w związku z treścią już skierowanych interpelacji?

Z poważaniem