Co to jest edukacja domowa? Na czym polega? Jak wygląda?

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą. Nauczanie w domu przez rodziców może być realizowane w dowolnym czasie i miejscu. Edukację domową uznaje się za najstarszą i najbardziej skuteczną metodę nauczania. Jej podstawową zaletą jest możliwość dopasowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. W praktyce oznacza to, że...

Edukacja domowa – materiały dla ucznia i nauczyciela, czyli dziecka i rodzica

Jako zindywidualizowana forma nauczania realizowanego poza szkołą edukacja domowa nie narzuca na rodziców obowiązku realizacji konkretnych podręczników. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego w edukacji domowej jest natomiast zrealizowanie z dzieckiem podstawy programowej. To, jak będzie ona realizowana zależy do systemu, jaki wypracuje rodzic i dziecko. O czym warto wiedzieć dobierając materiały dla...

Edukacja domowa: Jak zacząć?

Dzieci od 6. roku życia są objęte obowiązkiem przedszkolnym, w ramach którego realizuje się program przygotowania szkolnego. Jednocześnie każde dziecko między 7. a 18. rokiem życia jest objęte obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny dziecko może realizować w placówce publicznej lub niepublicznej, a od 2017 roku także w ramach edukacji domowej. Zgodnie...

Edukacja domowa – egzaminy i testy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo Oświatowe – uczniowie pozostający w edukacji domowej są zobowiązani do przystępowania do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się raz w roku i stanowią podstawę promocji do kolejnej klasy. Jak to wygląda w praktyce? Edukacja domowa a testy Jedną z zalet edukacji domowej jest brak...

Edukacja domowa bez opinii z poradni

Dotychczas, w myśl obowiązujących przepisów edukacja domowa w Polsce stanowiła pewnego rodzaju przywilej. Uprawnione do edukacji domowej były dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dzieci, które na wniosek rodzica uzyskały zgodę dyrekcji placówki – przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej – na rozpoczęcie edukacji domowej....

Czym jest domowa edukacja?

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą i systemem oceniania. Zgodnie z ogólnie przyjętą koncepcją szkoła domowa może być realizowana w dowolnym czasie i miejscu, przy czym jej celem jest dopasowanie metod kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia oraz realizacja określonego programu nauczania (tzw. podstawy programowej obowiązującej na danym...

Edukacja domowa a dofinansowanie dla szkoły

Problematyka edukacji domowej często bywa dyskutowana przez pryzmat finansów. Z perspektywy publicznej placówki stacjonarnej edukacja domowa wiąże się z mniejszym dofinansowaniem ze strony Skarbu Państwa. Zdaniem niektórych, to właśnie mniejsze dofinansowanie sprawia, że dyrektorzy szkół publicznych pozostają nieprzychylni koncepcji nauczania w domu, zmuszając tym samym rodziców planujących domową edukację dziecka...