Edukacja domowa bez opinii z poradni

Dotychczas, w myśl obowiązujących przepisów edukacja domowa w Polsce stanowiła pewnego rodzaju przywilej. Uprawnione do edukacji domowej były dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dzieci, które na wniosek rodzica uzyskały zgodę dyrekcji placówki – przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej – na rozpoczęcie edukacji domowej....

Czym jest domowa edukacja?

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą i systemem oceniania. Zgodnie z ogólnie przyjętą koncepcją szkoła domowa może być realizowana w dowolnym czasie i miejscu, przy czym jej celem jest dopasowanie metod kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia oraz realizacja określonego programu nauczania (tzw. podstawy programowej obowiązującej na danym...

Edukacja domowa a dofinansowanie dla szkoły

Problematyka edukacji domowej często bywa dyskutowana przez pryzmat finansów. Z perspektywy publicznej placówki stacjonarnej edukacja domowa wiąże się z mniejszym dofinansowaniem ze strony Skarbu Państwa. Zdaniem niektórych, to właśnie mniejsze dofinansowanie sprawia, że dyrektorzy szkół publicznych pozostają nieprzychylni koncepcji nauczania w domu, zmuszając tym samym rodziców planujących domową edukację dziecka...